Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 2)» є формування висококваліфікованих здобувачів вищої освіти на всіх напрямках економічного розвитку держави, озброєних знаннями  цивільного права, які необхідні для забезпечення економічного порядку в системі України та вмінь правильного застосування цивільного законодавства, придбання ґрунтовних теоретичних знань у сфері цивілістики, розуміння закономірностей, характеру і тенденцій розвитку цивільного права, а також одержання уявлення про пануючі та ті, що формуються в країні, концепції цивільного права.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 2)» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями договірних, недоговірних та спадкових відносин; опанування науково-теоретичним надбанням науки цивільного права; аналіз та узагальнення судової практики в сфері приватного права; формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного вирішення наукових та практичних проблем цивільного права.

Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права. Вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 2)» є важливою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, формування та збагачення їх світоглядних уявлень.


Програма навчальної дисципліни «Публічні закупівлі за
законодавством України» розроблена відповідно до освітньо-професійної
програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, галузь знань
08 «Право», спеціальність 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Публічні закупівлі за
законодавством України» є законодавство України, яке регулює відносини у
сфері публічних закупівель, а також практика його застосування.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Публічні закупівлі
за законодавством України» є складовою циклу професійної підготовки
фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Право» на
юридичному факультеті та Центру післядипломної освіти, заочного та
дистанційного навчання Львівського державного університету внутрішніх справ.
Навчальна дисципліна вивчається на основі знань, які здобувачі вищої освіти
отримали з інших навчальних дисциплін,а саме «Цивільне право України»,
«Господарське право України», «Господарське-процесуальне право України»
тощо.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільно-правові засади створення діяльності та припинення юридичних осіб» – є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням юридичних осіб, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- джерела правового регулювання порядку створення, діяльності та припинення юридичних осіб;

- особливості правового статусу окремих видів юридичних осіб;

- правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;

вміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус юридичних осіб;

складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також окремих процесуальних документів;

аналізувати практичні казуси.