Кримінальне право для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», юридичного факультету 3 курс 4 група


Тема 18. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Час – 2 години. Практичне заняття

I. Проведіть розмежування таких складів злочинів:

 

Склади злочинів, що розмежовуються

Спільні ознаки таких складів злочинів

Розмежувальні ознаки (ознаки складу зло­чину, за якими проводиться їх розмежування)

Зміст ознак, характерних для кожного із складів злочинів

а) ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» – ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна»

 

 

 

б) ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» – ст. 362 КК України «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї»

 

 

 

 

II. Ознайомтеся із узагальненням судової практики здійсненим Верховним Судом України щодо розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та вкажіть способом вчинення яких злочинів, як правило, є несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

 

III. Вирішіть задачі:

1. На початку березня 2018 року, Богдан, достовірно знаючи, що на сходовій клітці біля його квартири, де він зареєстрований, однак не проживає, знаходиться розподільча коробка телекомунікаційної мережі, з метою незаконного безоплатного перегляду передач без укладення будь-яких договорів несанкціоновано приєднався за допомогою телевізійного кабелю до телекомунікаційної мережі та в період з початку березня 2018 року по 26 березня 2018 року здійснював перегляд телепередач, чим спричинив матеріальну шкоду телевізійному оператору на суму 700 грн.

2. Зена, перебуваючи на посаді касира каси № 3 ТОВ торговий дім "Континент" - клас А, в період з 10 серпня по 9 жовтня 2017 року видаляла частину придбаних покупцями товарів із накладних та вносила неправдиву інформацію через електронно-обчислювальну машину, встановлену на касі №3, до комп'ютерної мережі торгового дому, внаслідок чого по касі утворювались надлишки грошових коштів, які вона присвоювала. Зазначеними діями Зена присвоїла грошові кошти на загальну суму 3100 грн, внаслідок чого заподіяла ТОВ ТД "Континент" - клас А матеріальну шкоду на вказану суму.

3. 18 вересня 2019 року близько 12.00 год.  в котеджі № 2 готельно-ресторанного комплексу «Древній-Град», Іван здійснив збут Леоніду під час контрольної закупівлі, генератора перешкод радіосигналів за ціною 600 доларів США. Згідно висновку експерта, генератор перешкод радіосигналів належить до технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку.

4. В січні 2020 року Максим в невстановлених слідством осіб на ринку "Караваєві Дачі" в м. Києві придбав за 200 доларів США жорсткий диск "Seagate ST33206204", серійний номер 9QFA8571, на якому містилися бази даних з режимно-конфіденційною інформацією ДАІ, Податкова, Міліція. В подальшому, 30 лютого 2020 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні кафе "Арка", розташованого в м. Києві Максим реалізував Андрієві даний диск за 250 доларів США.

 

Запитання для самостійного контролю:

 

1. Розмежування складів злочинів, передбачених ст.361-2КК «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» та ст. 163 КК Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер.

2. Проаналізуйте Конвенцію РЄ про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року і вкажіть, чи відповідають їй кримінально-правові норми розділу XVI Особливої частини КК України.

 

 

Рекомендована література:

 

1. Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження): моногр. / Д.С. Азаров; Національний ун-т «Києво-Могилянська академія»; Державний НДІ МВС України. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.

2. Карчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки: навчальний посібник / Микола Віталійович Карчевський; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 192 с.

3. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монограф. / М. В. Карчевський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с.

4. Карчевський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу ЕОМ, систем та комп'ютерних мереж / М.В. Карчевський. – Луганська академія внутрішніх справ, 2002. – 143 с.

5. Плугатир М. Родовий об’єкт злочинів, передбачених розділом XVI Особливої частини КК України / М. Плугатир // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 98-101.

6. Прохніцький О.В. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину в кримінальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право» / Олег Віталійович Прохніцький; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2011. – 20 с.

7. Розенфельд Н.А. Відповідальність за незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп'ютерів) / Н.А. Розенфельд // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С. 23-27.

 

Нормативно-правові акти та практика їх застосування

 

1.       Цивільний кодекс України (статті 505-508).

2.       Господарський кодекс України (статті 36, 162).

3.       Сімейний кодекс України (стаття 228).

4.       Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року (стаття 30).

5.       Про захист  інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України в редакції закону від 31 травня 2005 року (статті 1-9, 11).

6.       Про інформацію: Закон України  в редакції від 13 січня 2011 року (статті 1, 7, 9-21, 27-31).

7.       Про державну таємницю: Закон України  в редакції від 21 вересня 1999 року (статті 1, 8-36).

8.       Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року (статті 1-13).

9.       Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року (статті 60-62).Програма навчальної дисципліни «Криміналістика» складена відповідно до освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» є закономірності механізму вчинення злочину (кримінального правопорушення), злочинна діяльність та діяльність осіб, уповноважених розслідувати злочини (кримінальні правопорушення).

Міждисциплінарні зв’язки. Для успішного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти необхідна наявність знань, які вони отримали з базових суспільних та природничих наук. Навчальна дисципліна «Криміналістика» має структурно-логічні зв’язки з навчальними дисциплінами «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Юридична психологія» та ін.


Кримінологія для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», юридичного факультету

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» складена відповідно до Освітньо-професійної програми «Право» для підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр з галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». 

Навчальна дисципліна «Кримінальне право» є обов’язковою (нормативною) навчальною дисципліною для вивчення здобувачами освітнього ступеня бакалавр та покликана сформувати у здобувачів вищої освіти розуміння кримінального права як галузі права, яка визначає основні напрями кримінальної політики у сфері протидії злочинності шляхом визначення того, які діяння є злочинами, та які заходи кримінально-правового впливу застосовуються у зв’язку з їх вчиненням.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» є чинне законодавство України про кримінальну відповідальність, практика його застосування, доктринальні положення щодо становлення та розвитку кримінального права, а також зарубіжного досвіду кримінально-правового регулювання протидії злочинності.

Міждисциплінарні зв’язки

Для успішного вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» здобувачам вищої освіти необхідна наявність знань, які вони отримали із таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Юридична логіка», «Конституційне право», «Кримінальне право» має структурно-логічні зв’язки з наступними навчальними дисциплінами: «Цивільне право», «Адміністративне право і адміністративний процес», «Трудове право», «Фінансове право», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Господарське право» тощо.