Метою викладання навчальної дисципліни «Науково-теоретичні проблеми публічного адміністрування» є набуття здобувачами 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії ґрунтовних всебічних системно-теоретичних та науково-прикладних знань із предмету курсу; комплексне дослідження інститутів та норм органів виконавчої влади; проблем управління в органах виконавчої влади; формування у здобувачів прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання щодо конкретних ситуацій.

Здобувачі 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії повинні:

знати:

на понятійному рівні – основні тенденції розвитку публічного адміністрування, здійснення самого процесу управління, вироблення управлінських рішень, основи наукової організації праці в органах публічного адміністрування;

на фундаментальному рівні – нормативно-правову базу для забезпечення публічного адміністрування, підготовки та прийняття управлінських рішень, застосування в повсякденній роботі положень та правил наукової організації праці в апаратах та службах публічного адміністрування;

на практично-творчому рівні вимоги, які ставляться до керівника, ролі керівника в публічному адмініструванні та основи наукової організації праці, організації системи управління в органах публічного адміністрування.

вміти:

на репродуктивному рівні – реалізувати вимоги держави щодо формування у працівників юридично-правового напряму високої професійної майстерності;

на евристичному (алгоритмічному) – рівні формувати власну точку зору, дотримуватись логічної послідовності у професійній діяльності;

на творчому рівні – використовувати свої теоретичні знання та практичні навики для підвищення ефективності професійної діяльності.