Програма вивчення навчальної дисципліни «Проблеми тлумачення  правових  норм», яка входить у цикл професійної наукової підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти – доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є юридична природа механізму тлумачення, його змістовний та функціональний зміст, кваліфікація і впорядкування способів та видів тлумачення, способи розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства та прийняття єдиного документа, який би систематизував та регламентував головні аспекти тлумачення у праві.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна теорія держави і права, соціологія права, філософія права, методологія сучасного правознавства, юридична деонтологія, політологія, галузеві юридичні науки.