Програма навчальної дисципліни «Публічні закупівлі за
законодавством України» розроблена відповідно до освітньо-професійної
програми «Право» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, галузь знань
08 «Право», спеціальність 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Публічні закупівлі за
законодавством України» є законодавство України, яке регулює відносини у
сфері публічних закупівель, а також практика його застосування.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Публічні закупівлі
за законодавством України» є складовою циклу професійної підготовки
фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Право» на
юридичному факультеті та Центру післядипломної освіти, заочного та
дистанційного навчання Львівського державного університету внутрішніх справ.
Навчальна дисципліна вивчається на основі знань, які здобувачі вищої освіти
отримали з інших навчальних дисциплін,а саме «Цивільне право України»,
«Господарське право України», «Господарське-процесуальне право України»
тощо.