Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільно-правові засади створення діяльності та припинення юридичних осіб» – є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням юридичних осіб, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

- джерела правового регулювання порядку створення, діяльності та припинення юридичних осіб;

- особливості правового статусу окремих видів юридичних осіб;

- правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;

вміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус юридичних осіб;

складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також окремих процесуальних документів;

аналізувати практичні казуси.