МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» є забезпечення оволодіння здобувачами вищої освіти основними положеннями Конституції України та законодавства в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, зокрема: організація роботи державних органів та місцевого самоврядування, організації і здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади та місцевого самоврядування; сприяти вихованню поваги до Конституції України та найважливіших конституційно-правових інститутів, зокрема, органів державної влади і місцевого самоврядування тощо; створити передумови для вивчення ними наукової думки і практики конституційного будівництва. 

Вивчення навчальної дисципліни має важливе значення для підготовки майбутніх юристів і дозволяє сформувати у юриста правильну оцінку організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, знань та вмінь правильного застосування національного законодавства.

2.2. Завданням навчальної дисципліни є: отримання знань про еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку органів публічної влади та місцевого самоврядування України; основні положення щодо поняття та загальної характеристики державного будівництва і місцевого самоврядування; порядок утворення та функціонування Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Президента України та його апарату, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні: 


 
знати:

- основні тенденції та категорії розвитку інституту державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, методологічні концепції державного будівництва та місцевого самоврядування, місце і роль юриста у механізмі функціонування органів публічної влади в Україні, особливості правового регулювання окремих видів конституційних правовідносин;

- зміст основних форм та методів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування вУкраїні, особливості джерел державного будівництва та місцевого самоврядування та практики їх застосування;

- основи та зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- вимоги, що ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських об’єднань, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

вміти:

- реалізувати вимоги держави щодо формування у керівників та науково-педагогічних працівників високої професійної культури,

- формувати власну точку зору з проблем здійснення та реалізації державного будівництва та місцевого самоврядування, здійснювати наукові дослідження, давати юридичну оцінку конституційним правовідносинам, правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових відносин, орієнтуватися в чинному законодавстві, в тому числі на рівні міжнародних правових документів, актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових актів, застосовувати необхідні правові акти у практичній юридичній діяльності; складати документи;

- використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, формувати наукові пошуки, знаходити необхідні правові норми, що містяться у системі джерел національного законодавства у конкретній ситуації; узагальнювати практику застосування законодавства, робити відповідні висновки; використовувати внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності;

- правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності, формувати власну точку зору з конституційно-правових проблем, здійснювати наукові дослідження.