Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є надати цілісне уявлення про документознавство, як наукову дисципліну, історію, природу, суть, соціальну роль, ознаки та способи правових, мовних і технічних норм документотворення та документообігу, засвоєння етикету ділової кореспонденції.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» є формування понятійного апарату, набуття знань про документообіг та документування; аналіз їхнього функціонування у межах системного підходу; вироблення умінь та навичок укладання документів різних типів відповідно до чинних стандартів та норм сучасної української літературної мови набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

на понятійному рівні – мовні засоби, оптимальні у конкретних контекстах і мовленнєвих ситуаціях, правові норми, що визначають порядок роботи з документами;

на фундаментальному рівні – класифікаційні ознаки документів, реквізити документів відповідно до їх змісту, правових, мовних і технічних норм, правила укладання документів різних типів відповідно до чинних правових, мовних і технічних норм;

на практично-творчому рівні – основні форми роботи з документами різних типів, необхідними в практичній діяльності.

вміти:

на репродуктивному рівні – формувати уявлення про документ як носій юридичної інформації, реквізити документа, особливості їх оформлення;

на евристичному (алгоритмічному) рівні – визначати структурні компоненти тексту, узгоджувати їх у відповідних мовленнєвих ситуаціях та контекстах, контролювати якість власного та чужого мовлення;

на творчому рівні – редагувати документи з метою виявлення та усунення помилок у правовому, мовному і технічному оформленні.