Метою вивчення навчальної дисципліни «Митне право» є набуття здобувачами вищої освіти ґрунтовних системно-теоретичних та науково-прикладних знань із предмету навчальної дисципліни; комплексне дослідження інститутів та норм митного права; формування у здобувачів вищої освіти прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання щодо конкретних ситуацій.

Вивчення навчальної дисципліни надасть можливість здобувачам вищої освіти університету твердо усвідомити, що державна політика у сфері державної митної справи спрямована на забезпечення національних митних інтересів та безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього ринку. Ефективний розвиток митного законодавства є запорукою стабільного соціально-економічного розвитку держави, наповнення державного бюджету, захисту національного товаровиробника і споживача.

Завданням навчальної дисципліни є: засвоєння основних положень однієї з профілюючих юридичних дисциплін, що передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень та правових інститутів, значного масиву нормативно-правових актів, котрі містять норми митного права і визначають правовий статус суб’єктів управлінських та не управлінських відносин, які складаються при переміщенні товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України; вивчення поняття та змісту державної політики у сфері державної митної справи, принципів здійснення державної митної справи в Україні, основних підходів до формування митної політики, таких як фритредерство та протекціонізм; вивчення основних теоретичних положень щодо предмету, методу, системи та джерел митного права; структури та організації діяльності Міністерства доходів і зборів України, зокрема, органів доходів і зборів, які забезпечують організацію митного оформлення та митного контролю, порядку проходження служби в органах доходів і зборів; характеристики поняття та видів митних режимів; вивчення основних положень митного оформлення, поняття та способів декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, організацію та здійснення митного контролю та митних формальностей, які при цьому провадяться, а також засвоєння загальних положень щодо порушення митних правил та відповідальності за них та порядку провадження у справах про порушення митних правил .

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- основні напрями розвитку, принципи, функції державної політики у сфері державної митної справи, поняття та функції державної митної справи, засоби забезпечення законності у сфері державної митної справи;

- систему органів Державної фіскальної служби України, зокрема, органів доходів і зборів, які забезпечують організацію митного оформлення та митного контролю, форми та методи їх роботи, структуру та організацію діяльності;

- поняття та способи здійснення митного контролю та митного оформлення;

- поняття, ознаки та види митних режимів;

 - порядок переміщення товарів через митний кордон України;

- зміст контрольної діяльності митних органів за окремими видами діяльності підприємств;

- особливості відповідальності за порушення митних правил, види порушень митних правил;

- засоби запобігання та протидії контрабанді;

- форми митного декларування;

- способи визначення митної вартості та країни походження товарів, які переміщуються через митний кордон України;

- форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів;

- перспективи розвитку митного права в Україні.

вміти:

- реалізувати вимоги держави щодо формування правника-професіонала високої професійної культури;

- формувати власну точку зору з юриспруденції;

- правильно тлумачити норми митного права і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин;

- давати усні та письмові пояснення з питань митного права;

- складати основні види документів, які використовуються в митному праві;

- аргументовано висловити власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти;

- застосовувати набуті знання щодо конкретних ситуацій;

- використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.