освітній ступінь – «бакалавр»

з галузі знань: 26 «Цивільна безпека»

за спеціальністю: «262 Правоохоронна діяльність»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс основних та допоміжних заходів, спрямованих на зниження рівня впливу небезпечних факторів до реально можливого мінімуму, що дозволяє зберегти життя і здоров’я, нормальний психічний стан і дієздатність працівника під час виконання функціональних обов’язків, професійних завдань в екстремальних ситуаціях.

Система навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» для здобувачів вищої освіти, дозволяє досконало вивчити теоретичні питання та набути практичних навичок щодо організаційно-правових, тактико-психологічних, фізичних заходів, покликаних зберегти життя та здоров’я працівників поліції, та підтримати високий рівень ефективності їх професійних дій під час несення служби у підрозділах Національної поліції України.

Будучи складовою частиною початкової підготовки працівника Національної поліції, «Тактико-спеціальна підготовка» тісно пов’язані з багатьма навчальними дисциплінами загальноосвітнього і галузевого характеру.

Міждисциплінарні зв’язки: на практичну сторону дисципліни впливають, як спеціальні юридичні дисципліни: адміністративне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, кримінологія, основи управління в підрозділах Національної поліції, так і неюридичні дисципліни: вогнева підготовка, безпека життєдіяльності та охорона праці, тактико-спеціальна підготовка, тактика дій оперативного працівника в екстремальних умовах, спеціальна фізична підготовка, долікарська підготовка, військова топографія та інші.

Зв’язок з юридичними дисциплінами забезпечує тверде знання і неухильне виконання законів і нормативних актів, що регламентують дії особового складу.

Зв’язок з неюридичними дисциплінами забезпечує прищеплення особовому складу досконалих навичок користування зброєю, спеціальними засобами, виховання в особового складу витривалості, здатності переносити фізичні навантаження, вироблення інших якостей, необхідних для дій в екстремальних умовах.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка»

є узагальнення і систематизація досвіду практичної діяльності підрозділів Національної поліції, і даних наукових досліджень з питань організації і виконання своїх службових повноважень працівниками даних підрозділів, а також забезпечення публічної безпеки і порядку на основі вимог статутів, законів України, інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділів Національної поліції України. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка»

є:

- формування у здобувачів вищої освіти (майбутніх працівників Національної поліції України) високих моральних, вольових та ідейних якостей, необхідних їм при виконанні службових завдань під час виконання своїх службових повноважень;

- вироблення у здобувачів вищої освіти (майбутніх працівників Національної поліції України, працівників) системного підходу до прийняття рішень на виконання поставлених завдань у будь-яких умовах обстановки дотримуючись заходів особистої безпеки;

- фактори і чинники які небезпечно впливають на працівників структурних підрозділів;

- розвиток у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок по організації роботи підрозділів НП та здійсненню своїх службових повноважень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освітнього ступеня бакалавр повинні знати та вміти:

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства.

СК8. Здатність оптимізувати методи та засоби забезпечення публічної безпеки та порядку та до їх оптимізації.

СК9. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності.

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

СК15. Здатність за допомогою засобів та заходів правоохоронної діяльності протидіяти нелегальній (незаконній) міграції., прояви тероризму, забезпечувати кібербезпеку, здійснювати діяльність щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 7. Застосувати сучасні методи та засоби забезпечення публічної безпеки порядку та їх оптимізування.

ПРН12. Володіти достатніми навичками адаптуватися і діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки за посадою в ході повсякденної діяльності і виявленні причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень та безпосередньому застосуванні заходів для їх усунення.

ПРН16.Застосовувати заходи, спрямованні на забезпечення законності та правопорядку, безпека особи та суспільства, забезпечувати охорону об’єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної та комунальної власності.

ПРН17. Застосовувати засоби та заходи правоохоронної діяльності з метою протидії нелегальній (незаконній) міграції, проявам тероризму, забезпечення кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, здійснення діяльності щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

ПРН18. Застосовувати спеціальні оперативні та оперативно-технічні засоби, тактичні прийоми під час правоохоронної діяльності, а також у передбачених законим випадках, застосовувати засоби фізичного в пливу, спеціальні засоби та вогнепальною зброєю.

ПРН 19. Володіти навичками організації нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності та виконання інших  управлінських функцій у цій сфері.